Salthalten varierar

Mellan 1 procent och 3,4 procent

Salthalten utanför Mölle varierar med djupet och med strömmarna. Vattnet
utanför Mölle är kraftigt skiktat. Det är två helt olika hav som möts och som
skiljs åt av ett »saltvattensprång«.

Det övre skiktet består av Östersjövatten. Salthalten är 1–2 procent. I det
skiktet rör sig vattnet norrut med den Baltiska ytströmmen som avvattnar
Östersjön.

I saltvattensprånget ökar salthalten snabbt med ökat djup. Det underliggande Kattegattsvattnet har en salthalt på 2,5–3,4 procent. Detta vatten strömmar alltså söderut in i Öresund och Östersjön.

Norra Öresund påverkas kraftigt av vindar, strömmar och vågor. Pålandsvindarna från väst dominerar och dessa skapar särskilt på vintern en kraftig vattenomsättning. Utbredningen för djur och växter på botten styrs av flera olika faktorer, och en av de viktigaste är salthalten. Att salthalten varierar från tid till annan kan varje badande känna.

Birgitta Hansson i Möllekuriren, september 2015